Met beide benen in de buurt:

Hoe werkt dat voor een (grotere) KERK?

Werkwijze voor grote kerken, genootschappen of organisaties

1. Kennismakinggesprek

Je neemt contact op met ons om een afspraak te maken voor een gesprek over de mogelijkheden voor jouw kerk of organisatie. Je probeert bij dit gesprek zo’n vier/vijf mensen uit te nodigen om draagvlak te creëren. Bedenk zelf welke mensen je hiervoor van belang vindt (bijv. de predikant, iemand uit de kerkenraad, bestuur, kringen). In dit gesprek leggen wij het gedachtegoed uit en lichten we de werkwijze toe.

2. Besluit nemen

Na het kennismakingsgesprek volgt een besluitvormingstraject binnen jullie eigen kerk of organisatie. Met een aantal mensen binnen de gemeente bespreek je het verlangen van de gemeente om met beide benen in de buurt te staan. Ook bespreek je het draagvlak en de praktische kanten van het proces. De kosten voor een traject is afhankelijk van de grootte van de gemeente, organisatie of koepel. In de meeste situaties neemt het traject ruim een jaar in beslag. Voor het draagvlak binnen de gemeente is het belangrijk dat de juiste mensen hierover geïnformeerd worden. Als in deze fase een extra informatieavond nodig is, is dat mogelijk.

3. Plan van aanpak voor jullie gemeente

Je vormt een kerngroep die het proces gaat aansturen en zorgt dat de hele gemeente betrokken is. Deze groep is de spil van het traject. Het is belangrijk en in de meeste situaties noodzakelijk om een externe trainer in de arm te nemen, want zeker als de organisatie complexer is of de gemeente groter, is het fijn iemand te hebben die boven het proces staat. Deze persoon helpt om de voortgang te bewaken en knelpunten op te lossen. Daarna komt de kerkenraad bij elkaar voor een inspiratiebijeenkomst om met elkaar te bespreken waar de kerk nu staat en waar jullie naar toe willen. Vervolgens betrek je de hele gemeente erbij, en doe je een kort onderzoek naar de huidige positie van jullie gemeente. Tot slot bespreekt de kerngroep samen met de trainer hoe jullie proces eruit gaat zien.

4. Het traject

De kringen starten met het proces doordat ze aan de slag gaan met de thema’s, de kringleiders worden van tevoren getraind door de externe trainer. De voorganger preekt met regelmaat over één van de inspiraties uit de thema’s en gemeentebreed of in kringen worden activiteiten georganiseerd waar iedereen welkom is. Denk hierbij aan een Present-actie of een wijkwandeling. Doel van deze activiteiten is om in beweging te komen en de buurt te leren kennen. Tijdens het proces ga je door de volgende fasen:

  1. rol van de kerk ontdekken
  2. geschiedenis kerk en buurt vieren
  3. mogelijkheden in kaart brengen
  4. informatie verzamelen
  5. relaties bouwen
  6. dromen en actieplan
  7. evaluatie

5. Vervolgstappen

En dan begint het proces weer opnieuw: waar wil je mee verder gaan? Welke acties blijven, welke waren tijdelijk? Wie blijft aangehaakt? Je wordt gestimuleerd om het traject opnieuw te beleven, maar dan in een sneller proces; er is immers veel bekend. Ook de rol van de trainer zal dan veranderen, dit in onderling overleg.

Wat is de rol van Tearfund?

Tearfund is een organisatie die mensen zelf helpt opstaan uit armoede en onrecht en doet dit voornamelijk door beïnvloeding en inspiratie. Zij gelooft dat God van de wereld houdt en in Jezus herstel biedt op alle terreinen van het leven, een ander woord voor het uitdragen en uitleven van dit herstel noem je Integral Mission.

Om te voorkomen dat kerken of groepen afhankelijk worden van derde partijen, blijft het eigenaarschap van de trajecten om te veranderen, relevant te zijn in de eigen buurt en op deze manier herstel te brengen volledig bij de kerk, de groep of individu zelf liggen. Daarom kiest Tearfund ervoor om op afstand aan te moedigen, uit te dagen en te inspireren en biedt zij trainers aan die zelf met de kerk of organisatie afspraken maakt om te ondersteunen als hier behoefte aan is.

Deze trainers zijn verbonden aan Tearfund doordat ze deel uitmaken van het Integral Mission gedachtegoed, dit uitleven en doorgeven. Samen met Tearfund blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen in het gedachtegoed.

Wil je uitgedaagd worden?

Wil je het gedachtegoed van Integral Mission leren kennen, hierdoor uitgedaagd en gevormd worden? Dit kan door deel te nemen aan de Justice Week, (online) inspiratieavonden van Veerkrachtige Kerk, meedoen aan de Veertigdagentijd… het is maar een greep uit de mogelijkheden die Tearfund aan de kerk in Nederland biedt om in denken en handelen beïnvloed en geïnspireerd te worden op een holistische, integrale manier.

Terwijl je met beide benen in jouw buurt aan de slag bent, van betekenis bent en in verbinding met de ander leeft, word je dan door het jaar heen verder uitgedaagd en gevormd. Je kijk op God, geloven, Jezus en de kerk wordt groter, diverser en vele malen boeiender!

Meer informatie? Neem een kijkje op www.tearfund.nl 

Inspiratie